Všeobecné dodacie podmienky a spôsob platby


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: mobilis trade, s.r.o.,  IČO: 47 139 790,  DIČ: 20 2377 8570, IČ DPH: SK20 2377 8570, so sídlom spoločnosti: Ota Holúska 4, 841 06 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložke číslo: 89042/B ( ďalej len „spoločnosť“ ) prostredníctvom webovej stránky:    www.mobilis.sk,    www.nakupnetasky.sk,
  2. Spoločnosť je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len „predávajúci“) prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „obchod“).
  3. Tovar: produkty,  alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodu.
  4. Pracovný čas:  v pracovných dňoch od 07:00 do 15:00 hod.
  5. Prevádzkové priestory predávajúceho: Ďurgalova 4, 831 01 Bratislava
  6. Doručenie: predávajúci objednaný tovar zasiela zmluvným kuriérom na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke – pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  7. Úhrada za objednaný tovar: pri prevzatí tovaru dobierkou – pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  8. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto všeobecných obchodným podmienok v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  9. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.
  10. Kupujúcim je každá osoba – fyzická, alebo právnická, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
  11. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
  12. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 II. Dodacie podmienky

  1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo si kupujúci a predávajúci dohodnú prevzatie tovaru v sklade predávajúceho.
  2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu.
  3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
  4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dostupnosť tovaru je uvedená na webovej stránke prevádzkovateľa.
  5. Dostupnosť: „skladom“ prevádzkovateľ obvykle dodá tovar, pri objednávke uskutočnenej do 13:00, nasledujúci pracovný deň. V ostatných prípadoch je uvádzaná dostupnosť tovaru v pracovných dňoch.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v štátnom jazyku, dodací list slúži tiež ako záručný list, daňový doklad).

Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je priložený k tovaru. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia výroby daného tovaru, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania a ponúkne mu možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

V prípade, ak kupujúci uhradil kúpnu cenu, alebo jej časť, predávajúci je povinný v lehote 14 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí

III. Kúpna cena, spôsob platby

  1. Ceny uvedené na webových stránkach predávajúceho platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
  2. Cena je vždy potvrdená v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré je doručené na emailovú adresu kupujúceho. Všetky ceny za tovar a služby sú uvádzané vrátane DPH. Cena za dopravu je uvedená samostatne a platí na území Slovenskej republiky.
  3. Úhrada kúpnej ceny sa uskutočňuje spôsobmi, ako je uvedené na webových stránkach predávajúceho v osobitnej kapitole “Platba za tovar“.
  4. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené percentuálnym vyčíslením zľavy v obrázku tovaru .  Všetky akcie platia do vypredania zásob.

 IV. Záverečné a prechodné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné dodacie podmienky a spôsob platby platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými dodacími podmienky a spôsobom platby a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto dodacie podmienky sú platné od 01.09.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce dodacie podmienky.

v Bratislave 01.09.2020